Corona update 14 juli

Goed nieuws

Vanaf half juni mogen we weer kerkdiensten houden met gemeenteleden. In juni waren 30 personen welkom en vanaf 1 juli 100 mensen. Heerlijk om weer met elkaar een dienst te mogen vieren. Het bezoeken van de kerkdienst was voor sommigen echt emotioneel, maar wat velen wel betreurden was dat gemeentezang niet mogelijk was, vanwege het risico van besmetting.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat – onder voorwaarden – gemeentezang weer mogelijk is. De kerkenraad heeft de uitgangspunten van het RIVM “losgelaten” op De Hoeksteen, waarbij van belang waren: het aantal vierkante meters, de hoogte van de kerkzaal, het aantal bezoekers en de lengte (in minuten) van gemeentezang. Op basis van de uitkomst van deze berekening mogen we als gemeente weer met elkaar zingen tot eer van onze God. Weliswaar niet alle liederen, maar uit de berekeningen blijkt dat 2 tot 3 liederen nagenoeg risicoloos is. Vandaar dat we vanaf zondag 19 juli weer voor een deel als gemeente gaan zingen.

Naast dit mooie en goede nieuws heeft de kerkenraad tevens het volgende besloten (ook hier geldt: vanaf 19 juli).

  • Na de dienst drinken we – als het weer het toelaat – op het kerkplein koffie/thee.
  • Er wordt in één groep weer kindernevendienst gehouden.
  • De kleinsten zijn ook weer welkom in de crèche.

Wat geweldig dat dit weer mogelijk is, maar bovenal geldt dat we ons wel strikt aan de regels moeten houden om het virus geen kans te geven. We houden anderhalve meter afstand, geven elkaar geen hand en wanneer u naar de kerk wilt komen, maakt u dit kenbaar via het reserveringssysteem. Bij binnenkomst wordt expliciet naar uw gezondheid gevraagd. Als we ons aan deze instructies houden, krijgen we wellicht over enkele weken/maanden nog meer mogelijkheden om voluit kerk te zijn.

Iedereen was denk ik blij met de online vieringen, maar om met elkaar als gemeente weer EEN te mogen zijn in Gods huis is een reden voor grote dankbaarheid.

Wees geprezen, bron en schenker
om Uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
met al wat adem heeft.

(Lied 742, vers 1)

Bert Poot, preses