Corona update 19 november 2021

Zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar.

Schrikbarend hoog zijn de besmettingscijfers en het neemt nog steeds toe. In de persconferentie van 12 november jl. sprak de minister-president ons toe met de vraag om bij onszelf te rade te gaan waar we verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hij verwees onder andere naar thuiswerken en het hebben van zo min mogelijk contacten. Als Hoeksteengemeente pakken we onze verantwoordelijkheid op. We moeten daarbij soms lastige keuzes maken en maatregelen nemen die ongemak geven, maar die altijd weloverwogen zijn en  gericht zijn op het terugdringen van het aantal besmettingen.

De PKN heeft op 16 november jl. adviezen gegeven naar aanleiding van die persconferentie. Tegelijkertijd wordt er een oproep gedaan tot verdraagzaamheid  naar elkaar bij verschillende meningen: “Laten we elkaar niet uit het oog verliezen”.

Een aantal van de adviezen van de PKN heeft De Hoeksteen al eerder opgepakt en uitgevoerd; een enkel advies wordt eraan toegevoegd:

 • De wettelijk verplichte anderhalve meter afstand: de kerkzaal is er op ingericht;
 • Herinvoering van reservering via de site;
 • Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst en bij loopbewegingen;
 • De garderobe wordt niet gebruikt; u houdt uw jas bij u;
 • Beperk het aantal te zingen liederen of coupletten: de predikanten passen hun liturgie aan; ook wordt de gemeente gevraagd  ‘ingetogen’ te zingen;
 • Crèche en kindernevendienst gaan door en de kleintjes kunnen worden opgehaald tijdens het moment voor het slotlied en de zegen;
 • Voor catechisatie in de kerk zijn er geen extra beperkingen, behalve de basisregels, mondkapjes (vanaf 12 jaar) en groepsgrootte afhankelijk van de ruimte.
 • Bij thuiscatechese geldt een maximale  groepsgrootte van 4 personen; dan is uitwijken naar de kerk voor de hand liggend. Dit geldt voor de leeftijden tot 18 jaar.
 • De belijdenisgroep is 18+; daarvoor wordt omwille van consequent zijn in het zoveel mogelijk beperken van contacten liever geen uitzondering gemaakt en zal de groep digitaal bijeen moeten komen;
 • Bij kerkelijke thuisbijeenkomsten niet meer dan 4 personen te gast;
 • Geen vergaderingen of bijeenkomsten: zoveel mogelijk thuiswerken en online vergaderen;
 • Er is blijvend aandacht voor ventilatie; tijdens de diensten staan – naast het ventilatiesysteem – twee klapraampjes in de buitengevel open;
 • Alle basisregels blijven van kracht: handen wassen, afstand houden, bij klachten thuisblijven en je laten testen.