Taakgroep Erediensten

De Taakgroep Erediensten houdt zich, in opdracht van de kerkenraad, bezig met verschillende aspecten van de vieringen en de kerkmuziek. Zij heeft de volgende doelstellingen:

  • voorstellen doen voor vernieuwingen in de liturgie, die passen in het kader dat de beide dienstboeken ons aanreiken.
  • de kerkenraad adviseren over de vormgeving van de erediensten en de inrichting van de kerkzaal.
  • de diensten van het kerkelijk jaar coördineren middels het opstellen van een rooster.
  • evalueren van het verloop van de diensten, met inachtneming van de gemaakte afspraken.
  • voorbereiden van bijzondere erediensten (bijvoorbeeld de diensten rond Kerst en Pasen) met alle betrokkenen.
  • toerusten van de leden van de taakgroep.
  • toerusten van de gemeente d.m.v. informatie over achtergronden en ontwikkelingen van (onderdelen van) liturgie d.m.v. publicaties in Samen, op de website en op de zondagsbrief, en door het organiseren van bijeenkomsten hierover.

Tevens is zij aanspreekpunt voor gemeenteleden, waar het liturgische zaken betreft.

De taakgroep wordt gevormd door de predikanten en kerkmusici, en door vertegenwoordigers van kerkenraad, pastoraal college, diaconaal college, en gemeente.

Contactpersoon: ds. Hanneke Ouwerkerk.

Avondmaal

Ongeveer zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In onze gemeente staat het Avondmaal open voor ieder die Jezus als Heer belijdt. Ook kinderen zijn van harte welkom en kunnen samen met hun ouders aan de viering meedoen.

Voor zieken en hen die om andere redenen de kerkdienst niet kunnen bezoeken, bestaat de mogelijkheid het Avondmaal thuis te vieren. U wordt verzocht daarvoor contact op te nemen met de scriba: scriba@pg-dehoeksteen.nl.

Doop

Zesmaal per jaar wordt de Heilige Doop bediend. Doopaanvragen kunnen worden gedaan bij uw predikant ds. Hanneke Ouwerkerk. In het blad ‘Samen’ wordt steeds de eerstvolgende doopdienst vermeld.

Huwelijksbevestiging

Voordat een datum en tijd van de trouwdienst wordt vastgelegd dient tijdig (nog vóór de ondertrouw) contact te worden opgenomen met één van de predikanten èn met de koster, die over het gebruik van de kerkzaal gaat. De aanvraag voor de kerkelijke huwelijksbevestiging wordt door de predikant in de kerkenraad ter sprake gebracht. In de dienst wordt één collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de kerk. Voor eventuele bloemen dient het bruidspaar zelf te zorgen.

Meer informatie bij ds. Hanneke Ouwerkerk. Omdat de scriba van de kerkenraad zorg draagt voor de afkondiging van het huwelijk in de kerk, wordt het bruidspaar verzocht ook deze een trouwkaart toe te sturen.

te Schoonhoven en Willige Langerak