Pastoraal college

Het Pastoraal College bestaat – bij volledige bezetting – uit 33 personen, nl. de beide predikanten, 12 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling en 18 pastoraal medewerkers.

Het College heeft als taak het uitvoeren van de pastorale zorg in brede zin binnen de Hoeksteengemeente, en functioneert onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het omzien naar elkaar in en buiten de gemeente wordt zo veel mogelijk bevorderd.

Daarbij onderscheiden we de volgende vormen van pastorale zorg:

  • het onderlinge pastoraat tussen gemeenteleden en anderen: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen, enz.
  • het pastoraat als gemeenteopbouw: het persoonlijke bezoek door ouderlingen en pastoraal medewerkers, en het jaarlijkse groothuisbezoek.
  • het gespecialiseerde pastoraat: de contacten onder bijzondere omstandigheden zoals huwelijkspastoraat, doopgesprekken, pastoraat aan ernstig zieken, stervensbegeleiding, rouwpastoraat en crisispastoraat. Veelal de taak van de predikanten samen met de ouderling.

Voor meer informatie: Sonja Hoogendoorn, Spoorsingel 9, 
Tel. 0182 – 38 34 24Spoorsingel@online.nl. 

Wijkindeling

De Hoeksteengemeente is in 6 wijken verdeeld, die elk weer onderverdeeld zijn in 5 subwijken. Iedere wijk is onder de zorg van een wijkteam gesteld. Een wijkteam bestaat uit 2 wijkouderlingen, 1 wijkdiaken, 3 pastoraal medewerkers en 5 wijkmedewerkers.

In de wijkindeling vindt u de indeling van de straten, en van de predikanten en de co√∂rdinerend wijkouderlingen.

te Schoonhoven en Willige Langerak