Wandkleed P.G. De Hoeksteen Wilma Tuytel

Liturgie 13 augustus 2017

Orgelmuziek

Stilte

Welkomstwoorden(ovd) en aansteken kaarsen en lantaarntje

Aanvangslied: Loof de Koning (NLB 103 c)

1
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2
Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4
Snel vergaan de mensenkind’ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5
Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Voorbereidingsgebed: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.   …..

Kyrie-gebed 

Kyrie en gloria gezongen vlgs katern

Kort moment met de kinderen

Zingen: lichtliedje 2

Laat uw licht ons voorgaan
en uw Geest ons bijstaan.
Ga zo met ons mee. (3x)

Gebed om de leiding van de Geest/zondagsgebed:                                                        Broeders en zusters, vergeven is niet altijd gemakkelijk. Toch houdt de Heer ons voor, dat we onze broeder tot zeventig maal zeven maal moeten vergeven. God is eindeloos barmhartig. Zoals God met ons doet, zo moeten ook wij met anderen doen: vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren – bidden wij in het gebed van de Heer. Vragen wij de Heer om ons barmhartig te zijn en ons tot navolgers te maken van zijn erbarmen.

Gij, die ons op handen draagt, betoon ons uw barmhartigheid hier in uw huis en overal op aarde. Open ons hart voor uw Woord van bevrijding. Doe ons horen wat wij U waard zijn en maak ons tot mensen die elkaar het leven schenken omwille van Jezus uw Zoon, onze weg en waarheid, vandaag en al onze dagen. Amen.

Wisselgroet: De Heer zij met u, ook met u zij de Heer

Lezing uit Genesis

OT-lezing(vg): Genesis 4:17-24

17Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon. 18Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël was de vader van Lamech. 19Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. 20Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. 21Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. 22Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma. 23Lamech zei tegen zijn vrouwen: 
‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg!
Vrouwen van Lamech, luister naar mij!
Wie mij verwondt, die sla ik dood,
zelfs wie mij maar een striem toebrengt.
24Kaïn wordt zevenmaal gewroken,
Lamech zevenenzeventigmaal.’

Woord van de Heer. Wij danken God

Zingen: Geen taal bij machte  (NLB 850)

1
Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?

2
Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

3
Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?

4
Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

5
Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.

Uit de eerste brief van de apostel Johannes aan de christenen

Epistel: 1 Johannes 3:11-17

11Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben 12en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. 14Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. 15Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. 16Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Antwoordpsalm: Psalm 103: 1 en 3

1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Evangelie-lezing: Matteüs 18:21-35

21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Woord van de Heer. Lof zij U Christus.

Preek:  Rekenen, afrekenen en misrekenen.

Meditatieve muziek.

Lied: Zoudt Gij indachtig wezen (NLB 130:2 en 3)

2  Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed ?
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

3 Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Kinderen komen terug uit eigen ruimte.

Wegleggen gedenksteentje Teunis Hendrik (Tuus) Heijkoop, geboren 27 januari 1939 te Langerak, overleden 6 augustus te Schoonhoven.

Orgelmuziek  Hillsong: The Power of your love (NLB 891)

Gebeden:

Broeders en zusters, bidden wij tot God, die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig(Ex 34:6)

Voor Gods heilige Kerk: dat zij op aarde steeds het instrument mag zijn van verzoening met God en vergeving tussen mensen. Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Voor de volken die lijden onder oorlog, terreur en geweld: dat zij wegen mogen vinden om te komen tot verzoening, eenheid en ware vrede. Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Voor hen die terminaal ziek zijn en voor hen die spoedig zullen sterven: dat zij standvastig blijven hopen op de Heer aan wie zij in leven en sterven toebehoren. Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Voor onszelf: dat wij met de hulp van Gods genade niet voor onszelf alleen leven, maar ons bestaan van harte inzetten voor God en onze naaste.  Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Voor de intenties van onze gemeenschap:  echtpaar Gert en Adrie Fokker dat  50 jaar getrouwd was – de zieken en hun familieleden – onze gestorven zusters en broeders, dat zij de Heer over levenden en doden mogen aanschouwen. Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Stil gebed

God, hemelse vader, uw mensgeworden Zoon heeft zichzelf aan ons prijsgegeven en heeft gebeden voor wie Hem vervolgden; wij vragen U ootmoedig: leer ons van harte vergiffenis schenken aan wie tegen ons misdoen, en schenk ook aan ons, zondaars, genadig uw verzoening en vrede. Door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen

Laten wij tot besluit van ons gebed tot God de Vader het gebed richten dat heel het evangelie samenvat:

Onze Vader                                                                                                                                 die in de hemelen zijt.                                                                                                             Uw Naam worde geheiligd,                                                                                                      uw Koninkrijk kome,                                                                                                           uw wil geschiede                                                                                                                    gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.                                                                              Geef ons heden ons dagelijks brood;                                                                                    en vergeef ons onze schulden,                                                                                              gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;                                                                          en leid ons niet in verzoeking,                                                                                              maar verlos ons van de boze.                                                                                              Want van U is het Koninkrijk                                                                                                    en de kracht                                                                                                                                    en de heerlijkheid                                                                                                                            in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen: Bloemengroeten van vandaag zijn bestemd voor mw. Gerrie van den Heuvel-Bouter, die na 42 jaar op hetzelfde adres verhuisde naar Jan Kortlandstraat 12  en voor het echtpaar Fokker–van der Dussen (Oude Singel 172), dat het 50-jarig huwelijksjubileum mocht vieren.

Inzameling van gaven 1e collecte: De Hoeksteen  2e collecte: Diaconie

Slotlied: Vader, U loven wij (Zingende gezegend, lied 244: 1 en 4); mel NLB 868

1
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden
stralende zon, van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!

4
Vader, U loven wij draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Wegzending en zegen(vg):

Allen: Amen, amen, amen.