Liturgie 14 augustus 2016

Opzet ochtenddienst zondag 14 augustus 2016 om 9:30 uur.
Organist: dhr Jan Roos

Orgelmuziek

Inleidende woorden en aansteken kaars/lantaarntje

Aanvangslied: Prijs, halleluja (NLB 113)

1 Prijs, halleluja, prijs de Heer,
gij ‘s Heren knechten, immermeer
moet ‘s Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in ‘t oosten straalt,
tot waar z’ in ‘t westen nederdaalt,
zij ‘s Heren grote naam geprezen.

2 Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

3 Wie onderligt in stof en slijk,
maakt God aan edelen gelijk.
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
met bloei van kind’ren om haar heen.
Prijs Hem, den Heer, met lofgezangen.

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen.

Drempelgebed: … door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Kyrie-gebed:

Gloria-lied: God in den hoog (NLB 302:2, 3 en 4)

2 U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

3 O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

4 O Heil’ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Moment met de kinderen

Zingen: lichtliedje 2

Dienst van het woord

Wisselgroet: De Heer zij met u. Ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag

Eerste lezing(lectr): Deuteronomium 30:9-14

9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10 Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Zingen: Het woord dat u ten leven (NLB 316)

1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ‘t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

2 Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ‘s levens raadsel kan verklaren?

3 Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ‘t hart toespreken.

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Tweede lezing: Lucas 12:49-53

49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Zingen: Als de wind die waait met vlagen (NLB 700) mel Cyril Taylor; eerder gezongen prachtige hymne

1 Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard, die laait van vuur,
soms een lamp, die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

2 Soms een wolk, die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon, die hoog verheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein.
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

3 Als een woord dat de weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms even – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie,
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Preek

Orgelmuziek. Melodie Ignace de Sutter (NLB 732) aanleren, want nieuw.

Zingen: Voor de toegewijden (NLB 732)

1 Voor de toegewijden, stillen in den lande
die van binnen brandden met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.

2 Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger, zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

3 Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren, schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4 dat van alle zijden mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook
op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Inzameling van gaven, bestemd voor Kerkinactie/zomerzending en diaconie

Uitleiding

Slotlied: Groot koning is de Heer (NLB 97:1 en 6)

1 Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

6 Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Heenzending: Gaat nu allen heen in vrede ….

Zegen: De Heer zegene u en behoede u; de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

Orgelmuziek.