Liturgie 17 juli 2016

Voorganger: Ds. Hanneke Ouwerkerk

Orgelspel

Welkomstwoord

Aansteken van de kaars

Zingen: NLB 885: 1 en 2, Groot is uw trouw o Heer

Stil gebed

Bemoediging:
V. Onze Hulp is in de Naam van de Heer.
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G. en niet laat varen de werken van Zijn handen

Drempelgebed
V. Trouwe God…
… door Jezus Christus, onze Heer.
G. Amen.

Zingen: Psalm 107: 1, Gods goedheid houdt ons staande

Gebed

Zingen: NLB 938: 1 en 2, Christus die U wilt tooien

Leefregel

Zingen: NLB 992: 1 t/m 4, Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Moment met de kinderen

Lichtliedje 1

DIENST VAN HET WOORD

Groet:
V. De Heer zij met u
G. Ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Handelingen 10: 1-36, 44-48

Zingen: Psalm 87: 1 t/m 4

Verkondiging

Zingen: NLB 672: 2 en 7, o Geest der eeuwigheid

Kinderen komen de kerk weer in.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader …

Inzameling van gaven
De eerste collecte is bestemd voor de Hoeksteen.
De tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.

Zingen: NLB 969: 1 t/m 4, In Christus is

Wegzending en zegen

G. Amen, amen, amen..