Glas in lood P.G de Hoeksteen

Liturgie 22 juli 2018

Liturgie 22 juli 2018, P.G. De Hoeksteen
Voorganger: ds. Robin ten Hoopen, Den Haag
Thema: Geluk, waar vind je dat?

Voorbereiding:

Aansteken van de kaars

Gemeente gaat staan

Psalm 29: 1,6 (Gij die hoog verheven zijt)

Stilte
Drempelgebed:
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft,
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G. en niet laat varen de werken van Zijn handen.
Y. Drempelgebed
… door Jezus Christus onze Heer.
G. Amen.
Gemeente gaat zitten

Lied 304: 1,2,3 (Zing van de Vader die in den beginne)

Smeekgebed

Gezongen Kyrie en Gloria orde III

Kinderen naar de nevendienst

Lichtlied V

Dienst van het Woord
V. De Heer zij met u.
G. Ook met U zij de Heer

Gebed

Eerste lezing Psalm 1 
Gelukkig de man die het advies van de degene die kwaad doen niet volgt, die zich niet begeeft op de weg van de zondaars en die niet gaat zitten waar verachters samenkomen.
Maar die in de wet van de HEER zijn plezier heeft en Zijn wet overdenkt, dag en nacht.
Want hij is als een boom geplant aan stromen van water, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet verdord, alles wat hij doet lukt.
Zo niet degene die kwaad doen, zij zijn als kaf dat de wind verspreid.
Daarom houden degene die kwaad doen geen stand in het gericht en de zondaars niet waar rechtvaardigen samen komen.
Jazeker, de HEER kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de boosdoeners vergaat.

Opwekking 244/Op Toonhogte 40 (Welzalig de man die niet wandelt)

Lezing: Mattheus 5:1-12 (NBV) 

Lied 146c: 3,5 (Alles wat adem heeft love de Here)

Verkondiging

Lied 377: 1,2,3,4 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Gebeden met gezongen acclamatie

Inzameling van de gaven

Lied 908: 1,2,6 (Ik heb u lief, o mijn beminde)

Zegen

Amen