Liturgie 29 juli 2018

Liturgie 29 juli 2018, 9.30 uur
Exodus 2
P.G. de Hoeksteen
Ds. Hanneke Ouwerkerk

Wij zoeken de stilte…

Orgelspel

Welkomstwoord

Aansteken van de kaars

Zingen: Psalm 100: 1 t/m 4, Juicht Gode toe

Stil gebed

Bemoediging:
V. Onze Hulp is in de Naam van de Heer.
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G. en niet laat varen de werken van Zijn handen

Drempelgebed

Zingen: Opwekking 245: 1 t/m 3, Hier in uw heiligdom (piano)

Gebed

Zingen: NLB 908: 1 en 5, Ik heb U lief

Leefregel

Zingen: NLB 908: 4 en 6, Ik ging verdwaald

Moment met de kinderen

Lichtliedje 5

DIENST VAN HET WOORD
Groet:
V. De Heer zij met u
G. Ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Exodus 2: 1 t/m 25

Zingen: Psalm 138: 2 en 4, Ten dage dat

Verkondiging

Zingen: NLB 275: 1, 3, 4, 5, Heer onze Heer

Kinderen komen de kerk weer in.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden

Inzameling van gaven

Slotlied: NLB 868: 1 en 5, Lof zij de Heer

Wegzending en zegen
G. Amen, amen, amen..