Liturgie 31 juli 2016

Kerkdienst zondag 31 juli 2016 (zevende zondag van de zomer; RK achttiende zondag door het jaar; anglic. tiende zondag na Trinitatis).

Welkom en aansteken kaars en lantaarntje door ….

Voorbereiding

Aanvangslied: De zon gaat op in gouden (NLB 206) oefenlied lijst Jaap

1 De zon gaat op in gouden schijn, laat ons de hemel dankbaar zijn want God is met ons, God is goed. Hij heeft ons deze dag behoed.

2 De dag staat weer aan het begin, laat ons God zingen één van zin en bidden dat Hij met ons gaat, en ons bewaart voor alle kwaad.

3 Wij danken U die eeuwig zijt, Gij hield door uw barmhartigheid met al uw engelen de wacht rondom ons heen in deze nacht.

4 Gij staat ons in uw Zoon terzij, wees ook vandaag ons weer nabij, weer van ons, trouwe toeverlaat, al wat ons naar het leven staat.

5 O Here God, sla op ons acht, houd Gij op onze weg de wacht, wees onze koning, onze held die voor ons uit gaat op het veld.

6 Neem Gij het hart dat voor U slaat, verlicht ons woord en onze daad, dan gaan wij voort vol goede moed en doen ons werk getrouw en goed.

7 Al wat zij doen zij U gewijd, Gij die in Christus met ons zijt, en wij ontvangen U ter eer de gaven van uw hand, o Heer.

Stilte

Drempelgebed: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken van zijn handen
…. door Jezus Christus onze Heer.

Smeekgebed: ….

Lofzang: Aan U, Vader (mel Praise my soul the king of heaven)

1 Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie, zon die ons in leven houdt.

2 Om de Zoon U alle glorie, woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd.

3 Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft.

Moment met de kinderen

Lichtliedje 5

Dienst van het woord

Wisselgroet: De Heer zij met u, ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag(vg): …… Amen

Eerste lezing(lectr): Uit het boek Prediker

Prediker 1:2; 2:21- 3:1

2 Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
21 Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. 22 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23 maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. 22 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23 maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. 24 Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. 25 Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? 26 Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
1 Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Dit is het woord van de Heer; wij danken God

Zingen: Tijd van vloek en tijd van zegen (NLB 845) mel Psalm 86

1 Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte, tijd van regen
dag van oogsten, tijd van nood
tijd van stenen, tijd van brood
Tijd van liefde, nacht van waken
uur der waarheid, dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

2 Tijd van troosten, tijd van tranen
tijd van mooi zijn, tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

3 Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

Evangelie-lezing: Lucas 12:13-21

Het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Dit is het woord van de Heer; wij danken God

Verkondiging:

Zingen: Leer mij naar (NLB 86:4 en 5)

4 Leer mij naar uw wil te hand’len,
laat mij in uw waarheid wand’len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ‘t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

5 Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden;

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook
op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Inzameling van gaven, bestemd voor Hoeksteen en diaconie

Uitleiding

Slotlied: Groot is uw trouw (NLB 885) .

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Wegzending en zegen

Gezongen: Amen, amen, amen