Liturgie 5 augustus 2018

5 augustus 2018
7e zondag van de zomer
Voorganger ds. E. Bakker
Marcus 7, 1 t/m 23

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars

Orgelspel

Wij zoeken de stilte…

Welkom

De gemeente gaat staan en zingt:

Intochtspsalm:

Psalm 92: 1, 2, 7

Stil gebed

Bemoediging:
V. Onze Hulp is in de Naam van de Heer.
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G. en niet laat varen de werken van Zijn handen

Drempelgebed
V. … door Jezus Christus onze Heer,
G. Amen.

Kyrie bidden en gloria zingen:
– Smeekgebed
– gezongen Kyrie en Gloria

Moment met/voor de kinderen.

Lichtliedje 5

DIENST VAN HET WOORD

Groet
V. De Heer zij met u.
G. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Eerste lezing:
Deuteronomium 10, 12 – 21

Psalm 15

Tweede lezing:
Marcus 7, 1 t/m 23

Acclamatie

Preek

Gezang 912: 1,2,3, 4,5,6

Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst.

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader…

Inzameling van gaven
De eerste rondgang is voor de diaconie
De tweede rondgang is voor De Hoeksteen

(Tijdens de collecte kunnen de kleinsten uit de crèche worden gehaald,
zodat ook zij de zegen kunnen ontvangen.)

Slotlied
Gezang 419 : 1,2,3

Wegzending en zegen
g.: Amen, amen, amen