Gemeenteavond 19 april 2017

Liturgie 6 augustus 2017

Welkom door ouderling van dienst en aansteken van de kaarsen

 (allen staan)

Zingen: psalm 92 1 en 2

Stilte

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En niet laat varen de werken van zijn handen

 Drempelgebed

V: …. Door Jezus Christus onze Heer

G: Amen

(allen zitten)

Zingen: LB 217 de dag gaat open 1,2,3

Gebed om ontferming, afgesloten met Kyrië van 299 a

Glorialied: LB 217 de dag gaat open 4,5

Moment met de kinderen

Zingen: Lichtliedje 1

De dienst van het Woord

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

 Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Nehemia 9,15-20

15Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. 16Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

18Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 19Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 20U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water.

Zingen: Psalm 103 1-2-3

 Evangelie: Matteüs 14,13-21

13Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.

15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Zingen: LB 836 1,2,3,4

Overweging

Zingen: LB 995

Dankgebed en voorbede

Acclamatie bij de voorbede: LB 925 Wek mijn zachtheid weer

Stil gebed

 Onze Vader

Collecte en mededelingen

Slotlied:LB 984 Gezegend die de wereld schept