Liturgie 7 augustus 2016

Orde van dienst
Zondag 7 augustus 2016 om half tien in De Hoeksteen te Schoonhoven; dhr Jan Roos, organist; mevr Ineke Brouwers, lectrix

Orgelmuziek
Stilte
Binnenkomst van kerkenraadsleden en voorganger
Welkomst(ovd)

Voorbereiding
Aansteken gemeentekaars en lantaarntje door NN
Allen staan

Aanvangslied: Heer, die mij ziet (NLB 139:1 en 14)
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Drempelgebed (vg): Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken van zijn handen …. door Jezus Christus onze Heer.

Smeekgebed
Gloria-lied

Aanvangslied: De zon gaat op in gouden (NLB 206)

1 De zon gaat op in gouden schijn, laat ons de hemel dankbaar zijn want God is met ons, God is goed. Hij heeft ons deze dag behoed.

2 De dag staat weer aan het begin, laat ons God zingen één van zin en bidden dat Hij met ons gaat, en ons bewaart voor alle kwaad.

3 Wij danken U die eeuwig zijt, Gij hield door uw barmhartigheid met al uw engelen de wacht rondom ons heen in deze nacht.

4 Gij staat ons in uw Zoon terzij, wees ook vandaag ons weer nabij, weer van ons, trouwe toeverlaat, al wat ons naar het leven staat.

5 O Here God, sla op ons acht, houd Gij op onze weg de wacht, wees onze koning, onze held die voor ons uit gaat op het veld.

6 Neem Gij het hart dat voor U slaat, verlicht ons woord en onze daad, dan gaan wij voort vol goede moed en doen ons werk getrouw en goed.

7 Al wat zij doen zij U gewijd, Gij die in Christus met ons zijt, en wij ontvangen U ter eer de gaven van uw hand, o Heer.

Moment met de kinderen
Zingen: lichtliedje 1
Kinderen gaan met lantaarntje naar eigen ruimte

Dienst van het woord
Wisselgroet: De Heer zij met u. Ook met u zij de Heer.

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste lezing(lectr): Jesaja 51:9-11 en 52:1-6
Lezing uit de profeet Jesaja
51 9 Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
521 Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
2 Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.
3 Want dit zegt de HEER:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop ik jullie weer vrij.
4 Dit zegt God, de HEER:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
6 Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
‘Hier ben ik.’
Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.
Zingen: Sion hoort de wachters (NLB 748:2)

2 Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, ‘s aardrijks kroon,
Heer Jezus, ‘s Vaders Zoon!
Zingt hosanna,
komt altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan ‘t avondmaal!

Lezing(vg): Lucas 12:35-40
Lezing uit het evangelie van de Heer volgens Lucas
35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Dit is het woord van de Heer.
Wij danken God.

Zingen: acclamatie (katern blz 11)

Verkondiging

Zingen: Van waar Hij woont (NLB 33:5 en 8)

5 Van waar Hij woont, in ‘t licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is ‘t voor de Heer.
Woord voor woord te lezen
is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen,
heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Orgelmuziek

Kinderen uit kindernevendienst komen terug

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader

Inzameling van gaven, bestemd voor de diakonie en de Hoeksteen
Ophalen jongste kinderen creche

Uitleiding
Allen staan

Zingen: Eens als de bazuinen(NLB 769:1,5 en 6)

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5 Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
Wegzending en zegen(vg): .. gem. Amen, amen, amen