Procedure beroepingswerk

Nu we als beroepingscommissie voorlopig zicht hebben op enkele kandidaten voor invulling van onze predikantsvaca- ture, willen we de gemeente graag informeren over de te volgen officiële procedure. We krijgen regelmatig de vraag of de gemeente(leden) tijdens bijvoorbeeld een gemeente-avond een actieve inbreng hebben en zelfs bij meerderheid kunnen besluiten over een te beroepen predikant(e).

De procedure tot het uitbrengen van een beroep is in onze Hoeksteengemeente als volgt:

De beroepingscommissie maakt een selectie uit de beschikbare kandidaten en heeft met enkele daarvan een eerste oriënterend gesprek (naar verwachting in de maand december). Op basis van deze gesprekken, wordt er besloten welke predikant(e), of wellicht predikanten we zullen gaan “horen”.

Het moet dan mogelijk zijn om een voordracht voor de Brede Kerkenraad (BKR) te doen in februari/maart. Alvorens de beroepingscommissie een (liefst unanieme) aanbeveling zal doen, vindt er nog een gesprek plaats tussen onze huidige predikant en de predikant(e) die wordt voorgedragen.

We vinden het als commissie zeer belangrijk dat beide predikanten op een goede manier kunnen samenwerken, vandaar dit gesprek. Er wordt naar gestreefd om één voordracht te doen aan de BKR. De BKR beroept uiteindelijk. Dit is vastgelegd in onze Plaatselijke verordening (ordinantie 3 – artikel 4 – punt 7). Dit is met goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering.

Allemaal formele afspraken en regeltjes, maar wij als commissie kunnen niet zonder de inspiratie van de Geest. Wij weten dat u als gemeente ook dit werk opdraagt in uw gebeden.

Bert Poot,
voorzitter beroepingscommissie