P.G. de Hoeksteen

Update corona 2 mei

De Hoeksteen blijft in beweging ondanks het virus

Soms lijkt het erop alsof de wereld sedert een kleine twee maanden stil is gezet. Een – op het oog – onbeduidend virus zorgt ervoor dat we met een schok tot stilstand zijn gekomen. Scholen dicht, winkels dicht, kerken dicht, sportverenigingen die stilliggen, geen ouderenbezoek en ieder van u kan dit lijstje ongetwijfeld veel langer maken.

Gelukkig konden we onze kerkdiensten op zondag wel laten doorgaan, zij het met een minimale bezetting. Zondag aan zondag wordt er een dienst uitgezonden vanuit De Hoeksteen en sedert 10 april zelfs met beeld. Het virus heeft ervoor gezorgd dat het CKRM snel kon doorschakelen naar een plan dat er al gedeeltelijk lag. Dankzij onze technici krijgen we het gevoel er toch echt bij te zijn en de dienst actief mee te kunnen vieren. Er wordt voor het scherm meegezongen en gebeden en het initiatief om ook thuis een kaars aan te steken bij de aanvang van de dienst wordt door velen gevolgd.

We zitten niet stil, veel initiatieven worden uitgedacht en uitgevoerd. Zondagsbrieven worden elke zaterdag bij veel gemeenteleden bezorgd, er wordt veel gebeld, predikanten houden telefonisch spreekuur, daarnaast doen we actief mee in het project: www.nietalleen.nl en kerkenraadsleden stemmen onderling veel zaken af. Gelukkig is de bloemengroet ook weer terug, maar toch…

Omdat persoonlijk contact toch een groot goed is in onze gemeente, heeft het moderamen eind april vergaderd in Edelweiss. Fijn om elkaar weer te zien en om na het ontsteken van de gemeentekaars een vruchtbaar overleg te hebben. Net als elke Nederlander leven we van persconferentie naar persconferentie en wachten we de besluiten van de regering af. Wat mag wel, wat wordt verruimd en op welke termijn; veel blijft in nevelen gehuld.

Het moderamen heeft besloten om een plan uit te werken hoe kerk te vieren in de anderhalve-meter-maatschappij. Zodra we weer diensten mogen houden, willen we daar natuurlijk ook snel mee starten. Uiteindelijk hopen we over een paar maanden weer “gewone” kerkdiensten te houden, maar tot die tijd zal het passen en meten worden om wellicht maximaal 100 personen in de kerk te kunnen verwelkomen bij de maatregel van anderhalve meter.

Wat is er nog meer besproken:

  • Veel gemeenteleden zijn de laatste weken overleden. Verdrietig dat we dat niet met elkaar mogen beleven, een hand, een arm om je schouder, een dikke knuffel of een kus zijn nu juist die dingen die vertroosten. Het in de gemeente wegleggen van een gedenksteentje op de gedenkschaal is ook zo’n troostvol ritueel. Nagedacht worden over hoe we daar als gemeente toch aandacht aan kunnen besteden. Een aparte gedenkdienst misschien?
  • Gelukkig worden er ook kinderen geboren. Een lach in tijden van verdriet en onzekerheid. Ouders willen graag hun kind “in de gemeente” laten dopen, maar wat zijn de mogelijkheden?
  • Voorgenomen kerkelijke bevestigingen van huwelijken zijn inmiddels uitgesteld.
  • Wat wel doorgaat, is de bevestiging van ambtsdragers op zondag 21 juni, uiteraard alleen met de direct betrokkenen. We zijn dankbaar om te kunnen melden dat de kerkenraad na deze bevestiging weer compleet is, zonder ook maar één vacature. Bijzonder, terwijl we de afgelopen jaren toch diverse plekken niet konden invullen. Gods Geest werkt, misschien juist wel in barre tijden.
  • De belijdenisdienst wordt verschoven. Zij die belijdenis willen doen, doen dit het liefst graag in een kerk met hun dierbaren en “veel” gemeenteleden. Wellicht in september?
  • Het ziet er wel naar uit dat het afscheid van de kinderen van de kindernevendienst op zondag 28 juni doorgaat, met uitsluitend de 5 kinderen die afscheid nemen en hun ouders/verzorgers.
  • De viering van de maaltijd van de Heer op zondag 7 juni a.s. gaat door. Op een creatieve manier zal dat gestalte krijgen. Zonder gemeenteleden, maar wel op een wijze dat we gevoelsmatig echt met elkaar en met God verbonden zijn.

Natuurlijk zitten we niet stil en misschien heeft u ook wel suggesties om in deze crisistijd het leven voor elkaar draaglijker te maken en hoe we hier als Hoeksteengemeente invulling aan kunnen geven.

Met onderstaand passend gedicht wil ik deze update afsluiten en wens u en allen die u dierbaar zijn Gods nabijheid toe.

Bert Poot, preses

God van nabijheid,
We komen tot U
nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.
Afstand houden zit niet in onze aard.
We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.
Help ons dan en troost ons.
Geef ons verbondenheid:
dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters met één Vader