Zondagsnieuws 11 februari 2018

Ochtenddienst: ds. Chris Koole  1 Korintiërs 10: 31-11
Avonddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk (Themadienst: “Oren om te horen”)

Ochtenddienst

Aanvangslied: Zoekend naar licht hier in het duister (NLB 1005); glorialied: Gezegend die de wereld schept (NLB 984); Laat uw licht ons voorgaan (lichtliedje 2); eerste lezing: Leviticus 13: 1-2; 45-46; Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven (NLB 32: 1 en 3); tweede lezing: 1 Korintiërs 10: 31-11: 1; zingen: Almachtige, verheven Heer (LvdK: 400: 1 en 12); evangelie-lezing: Marcus 1: 40-45; gezongen: U komt de lof toe; na preek zingen: Heer, het licht van uw liefde schittert (NLB 289); slotlied: Wees mijn leidsman (Guide me, o thou great Redeemer, vert Bernard Smilde, Joh. De Heer 770).

Avonddienst

Zingen: Opwekking 569: Regeer in mij; welkom; openingslied: Sela – Breng ons samen; stil gebed; votum en groet; korte inleiding op de dienst; Opw. 461: Mijn Jezus, mijn redder; geloofsbelijdenis; Opw. 561: Nederig van hart; gebed; schriftlezing: Jakobus 1: 19-27; Opw. 717: Stil, mijn ziel, wees stil; verkondiging; Opw. 670: Op Hem rust mijn geloof; dankgebed en voorbeden; inzameling van de gaven: Sela – Gebed voor de werkdag; Opw. 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen; zegen; toegift: Opw. 602: Vrede van God.

  • De gemeentekaars en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Joep Uithol.
  • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen 1 (basisschool 1 en 2), 2 (basisschool 3, 4 en 5) en 3 (basisschool 6, 7 en 8).
  • De collecten van deze zondag zijn bestemd voor 1: De Hoeksteen, 2: Missionair Werk PKN.

Bloemengroeten

De bloemengroet van deze zondag is bestemd voor fam. Brandhorst (Langerakkerweg 9, 2871 AL), dhr. en mw. Brandhorst zijn beide opgenomen geweest in het ziekenhuis en nu weer thuisgekomen, en voor Daniël Heeringa (Amperelaan 19, 2871 ZA) omdat we blij zijn dat hij goed hersteld is van de aandoening in zijn gezicht.

Opgenomen

In het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda worden verpleegd mevr. Ina Kaasschieter-Koudstaal (Pasteurweg 64, 2871 JL), zij verblijft op de C-vleugel kamer 561, en mevr. Cobi Kwakernaak-van Rijn (Badhuisstraat 47, Bergambacht), zij verblijft op de A-vleugel. Hen en andere gemeenteleden in soortgelijke situaties die niet genoemd worden, wensen we veel geduld en voorspoedig herstel toe.

Thuis verpleegd

Dhr Hein Scholten (Het Bastion 10, 2871 ET) is ernstig ziek. Thuis wordt hij verpleegd, totdat hij een plek in het hospice krijgt. Dhr. Scholten is gehuwd geweest met mevr. Sjaan Verburg. Dat hij zich gedragen mag voelen en mag delen in de redding en het leven dat Jezus Christus heeft gebracht.

Vanavond themadienst: “oren om te horen”

Gezegend ben je als je kunt luisteren. Dietrich Bonhoeffer noemt het een dienst die je aan elkaar be-wijst: luisteren (in: Leven met elkaar). En Jakobus schrijft: Wees haastig om te luisteren, en traag om te spreken (Jakobus 1: 19). Welkom in de themadienst vanavond om 18.30 uur. Samen met de Hoek-steenband zingen we en we horen het evangelie uit Jakobus 1. Voorganger in deze dienst is ds. Han-neke Ouwerkerk. Welkom!

Gemeenteavond

Op dinsdag 13 februari a.s. houden we onze gemeenteavond om u te informeren over diverse onder-werpen die van belang zijn voor De Hoeksteengemeente. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: het beroepingswerk, de financiën en het doelgroepenpastoraat (de nieuwe manier van werken van het Pastoraal College). Deze drie onderwerpen zijn zeker de moeite waard om deze avond te bezoeken en wellicht heeft u ook nog een vraag aan de kerkenraad. Het zou fijn zijn als het een in-teractieve avond wordt.
U bent welkom vanaf 19.00 uur en wordt ontvangen met een kopje koffie/thee. Om 19.30 uur (!) hopen we al te beginnen met het officiële gedeelte, omdat die avond ook de afscheidsavond is van Jonathan Voskamp (kerkelijk werker van de Hervormde Gemeente). Zodoende kan een aantal van ons daar na-derhand nog heen gaan. We rekenen op een mooie opkomst.

Lees mee-project 40-dagentijd

Lees met ons mee deze weken uit het Bijbelboek Jesaja! Welkom op woensdagavond 14 februari van 19.30-20.00 uur in De Hoeksteen. In dit halfuurtje krijg je een toelichting bij het project en een eenvou-dig leesrooster, waarmee je zelf in de komende week dagelijks (of om de paar dagen) thuis een stukje kunt lezen uit Jesaja, voor wie wil wat notities kunt maken, een moment stil zijn of een gebed bidden. Elke woensdagavond in de 40-dagentijd komen we bij elkaar van 19.30-20.00 uur om onze leeservarin-gen uit te wisselen. Graag tot ziens! Ds. Chris Koole en ds. Hanneke Ouwerkerk

Bestelling Paaskaarsen

In de hal hangt een lijst waarop u kunt aangeven of u een paaskaars wilt bestellen. De uiterlijke datum waarop de bestelling doorgegeven kan worden is zondag 18 februari.

Veertigdagentijdkalender 2018

Op Aswoensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd voor Pasen. Kerk in Actie heeft voor deze tijd een kalender uitgegeven met als thema: Onvoorwaardelijke liefde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar moeders wereldwijd. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groei-en en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter we-reld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en die van anderen. Iedere donderdag leest u meer over projecten van Kerk in Actie waarin moeders of andere verzorgers centraal staan. Verder bevat de kalender meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips bij het thema On-voorwaardelijke liefde, om vorm en inhoud te geven aan de 40dagentijd.
Op de tafel in de hal liggen kaarten waarmee u gratis de 40dagentijdkalender 2018 van Kerk in Actie kunt bestellen. Er ligt een kalender ter inzage. De ZWO-commissie.

Pinksterconferentie 2018

Al jaren gaan er groepen uit Schoonhoven en omgeving kamperen op de grootste camping van Neder-land tijdens de pinksterdagen op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. We heb-ben ook dit jaar plannen om met elkaar als groep te gaan vanuit de diverse kerken/gemeenten in Schoonhoven en omgeving. Wil je met ons mee kamperen geef je dan (vanaf) 1 februari op en laat het mij even weten. Zie voor meer informatie de mededelingenborden in de hal en op http://www.opwekking.nl/conferenties/ pinksterconferentie. Voor vragen of aanmelden: Sjon Schellinger-hout, 0623309685, sjon.schellingerhout@gmail.com.

Follow-up

Op dinsdag 20 februari is de volgende Follow-up avond. Na ons de voorgaande avond creatief verdiept te hebben in het schilderen, willen we ons deze avond verdiepen in onze geloofsbeleving. De vraag is: door welke Bijbeltekst en/of lied word je geïnspireerd en wil je daar misschien iets over vertellen/delen? De avond is zoals gebruikelijk in zaal Edelweiss en begint om 20.00 uur. Graag weer van tevoren aan-melden op lvdgalien@gmail.com.
Ook als u nog niet eerder op een follow-up avond was: U bent van harte welkom! Follow-up is voor ie-dereen die 40 jaar of ouder is en zich aangesproken voelt door de formule die bestaat uit “verbinding door ontmoeting” op avonden met een gevarieerd programma-aanbod. Indien u zich aanmeldt voor een avond via de mail, dan ontvangt u daarna automatisch iedere keer de uitnodiging voor de volgende avond in uw mailbox. U bent en blijft dan vrij om zelf te kiezen of u al dan niet wilt komen. M.a.w. geen verplichting! We vragen u alleen om aan te melden per avond, zodat we weten met hoeveel personen we moeten rekenen in de voorbereiding. Een leeftijdsgrens naar boven kennen we niet.

Agenda

Zondag 11 februari 10.00 uur Jeugdkerk in De Hoeksteen
Zondag 11 februari 18.30 uur Themadienst “Oren om te horen” in De Hoeksteen
Maandag 12 februari GGG bij Jan Willem Duits, Edelsmidsdreef 22
Dinsdag 13 februari 19.00 uur Gebedsmoment in De Hoeksteen
Dinsdag 13 februari 19.30 uur Gemeenteavond in De Hoeksteen
Woensdag 14 februari 19.30-20.00 uur Lees mee-project 40-dagentijd in De Hoeksteen
Donderdag 15 februari 14.30 uur Ouderenmiddag in De Hoeksteen. Iedereen welkom!
Donderdag 15 februari 15.00 uur Bijbelkring in De Bovenberghe
Donderdag 15 februari Werkgemeenschap predikanten te Krimpen a/d IJssel
Vrijdag 16 februari Rock Solid
Zondag 18 februari 10.00 uur Eerste zondag in de veertigdagentijd met medewerking van De Can-torij