Zondagsnieuws 3 juni 2018

Ochtenddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk Handelingen 4: 32 – 5
Avonddienst: ds. Hans Bouma (Kampen) Lucas 10: 25-37 Verhaaldienst Wat voor mens wil je zijn?

Ochtenddienst:

Intochtslied: NLB 215: 1 t/m 4; Lied 8 (Het liefste lied van overzee deel 1): 1 en 4; Psalm 18: 1; Sela, Heer wijs mij uw weg: 1, 3, 4; Lichtliedje 1; Schriftlezing: Handelingen 4: 32 – 5: 11; NLB 670: 1, 3, 5; na de verkondiging Psalm 51: 5; slotlied: NLB 415: 1 t/m 3

Avonddienst: Verhaaldienst Wat voor mens wil je zijn?

Welkom; Lied (Psalm) 107: 1,2; Stil gebed; Woord van verwachting en vredegroet; Inleiding; Gebed; Collage poëzie en piano: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken); Lied (Psalm) 107: 4; Schriftlezing: Matteüs 22: 34-40; Collage poëzie en piano: Vaste voet aan grond; Lied (Psalm) 92: 7,8; Schriftlezing: Lucas 10: 25-37; Lied 612; Het verhaal van de barmhartige Samaritaan: Wat voor mens wil je zijn? Lied 791; Gebeden – stil gebed – Onze Vader; Inzameling van de gaven; Lied 654: 1,6; Zegen

 • De gemeentekaars en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Thomas Duits.
 • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor groep 1 (basisschool 1 en 2), groep 2 (basisschool 3, 4 en 5) en groep 3 (basisschool 6, 7 en 8)
  Het verhaal van Job
  Op deze zondag luisteren we naar het verhaal van Job, waarin hij alles kwijtraakt wat hij heeft.
  Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort.
 • Collecten: 1. De Hoeksteen; 2. Diaconie.

Bloemengroet

Vandaag is de bloemengroet bestemd voor dhr. en mw. Landmeter (Jan Kortlandstraat 98, 2871 DC), vanwege hun 60 jarig huwelijksjubileum op 5 juni aanstaande. En voor dhr. en mw. Gouwens (Scheepmakershaven 37, 2871 CE) vanwege hun 50 jarig huwelijksjubileum op 30 mei jl. Beide echt-paren van harte gefeliciteerd!

Zieken

Mevrouw Corrie Heikoop wonende aan het Lindenpad 54 (2871 RT) is voor onderzoek opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Ze ligt op Afdeling D2 kamer 203.

Geboortebericht

Op 15 mei is geboren Siem Versteeg. Siem is de zoon van Rob en Sabine Versteeg (Kleine donk 2, 2964 GW Groot-Ammers), die sinds enkele weken lid zijn van onze Hoeksteengemeente. We feliciteren hen van harte met hun zoon en heten hen samen met Siem van harte welkom in onze gemeente!

Youth Alpha

Vandaag verwelkomen we zo’n 25 gasten van de Youth Alpha in ons midden. Heel welkom! We hopen dat jullie het goed hebben in ons midden en dat het afgelopen jaar jullie vreugde, geloof en hoop heeft gebracht!

Verhaaldienst: wat voor mens wil je zijn?

Vanavond brengen Hans Bouma (verhaal en poëzie) en Jaap den Besten (piano) het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het verhaal wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Jaap den Besten zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.
Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.

Dank

Dank u wel dat u op vrijdagavond 25 mei en/of zondagmiddag 27 mei naar de Hoeksteen gekomen bent om mijn afscheid als predikant van onze P.G. De Hoeksteen mee te vieren. Nanneke en ik – we keken samen uit naar een mooi feest en een goed afscheid. En het is geworden, zoals we gehoopt hadden.
Een bijzonder dankuwel aan allen, die bij de voorbereiding van feest en afscheidsdienst geholpen hebben. En aan iedereen, die een bijdrage leverde aan de feestelijkheden zelf of ons verraste met een persoonlijk geschenk. Het van u ontvangen grote cadeau krijgt vast een plek in het huis, dat we gaan zoeken.
In het juli/augustus-nummer van SAMEN wil ik graag schrijven over de mooie dingen, die ik in onze gemeente en daarbuiten meegemaakt heb. Voor nu laat ik het hierbij. En ik denk aan wat een grote componist altijd onderaan zijn muziek schreef S.D.G. Dat is: Soli Deo Gloria.
Ds. Chris Koole.

Welkom ds. Annemarie Six-Wienen en ds. Roel Braakhuis

We zijn als kerkenraad blij dat beide predikanten direct na het afscheid van Chris Koole het pastoraat voor de wijken 3 t/m 6 voor hun rekening willen nemen.
Hierdoor kan de gemeente zonder onderbreken een beroep doen op pastorale hulp. Beide predikanten zijn dagelijks mobiel bereikbaar. Schroom niet om met één van hen te bellen, wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of indien u andere dingen met hen wilt delen. Uiteraard kan er ook via Hanneke Ouwerkerk of de wijkouderling een afspraak worden geregeld. Met beide predikanten is de afspraak gemaakt, dat zij beschikbaar zijn gedurende de gehele vacaturetijd. Annemarie Six is bereikbaar op nummer 06 – 129 119 53. Roel Braakhuis op nummer 06 – 122 338 54. In de Samen van juni leest u meer over hen.

Wisseling van de wacht

In de ochtenddienst van 10 juni a.s. zal een aantal nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, namelijk: dhr. W.J. (Willem) Langerak als ouderling, mevr. J.M. (Annemarie) de Bruijn-Brand als jeugdouderling en dhr. J.C. (Jan) Korevaar als diaken. Dhr. J.W. (Jan Willem) Tuitel zal via een handdruk worden aangesteld als kerkrentmeester.
Verder zal in deze dienst de ambtstermijn worden verlengd van ouderling en scriba Theo Heeringa (vier jaar) en van de diakenen Dick de Reus (één jaar) en Gerrit Tuls (twee jaar).
Indien iemand enig bezwaar heeft tegen de bevestiging of verlenging van bovengenoemde personen dan moet hij/zij dit uiterlijk woensdag 6 juni a.s. vóór 18.00 uur bij de scriba of preses bekendmaken.
In deze dienst leggen de ouderlingen Titia Hooijkaas en Ronald Kloet hun taak neer.
Ook zal er afscheid genomen worden van alle pastoraal medewerkers en wijkmedewerkers, omdat – na de invoering van het doelgroepenpastoraat op 1 september a.s. – deze taken komen te vervallen. Velen van hen zullen na 1 september a.s. als bezoekmedewerker gemeenteleden blijven bezoeken.
De volgende personen zijn pastoraal medewerker: Cor Langerak, Truus Verdouw, Tonie Fontein, Lineke Aantjes, Erika Chardon, Annet van der Kooij, Erna Wijngaarde, Aly Wijnhoud, Andrea Haak, Martin de Vries, Els van der Heide en Els Spek.
De wijkmedewerkers zijn: Annelies van Herk, Petra Looren de Jong, Aletta Rijneveld, Gré Saarberg, Ineke Brouwers, Cora Meeldijk, Gré Spelt, Frances Heijkoop, Grieta Rijnsburger, Sytske de Vaal, Teunie van Nieuwenhuizen, Marian van Dam, Christina de Ruiter en Ria Zijderlaan.

Felicitatie

We feliciteren onze buurgemeente, de Hervormde Gemeente van Willige Langerak, van harte met hun nieuwe predikant, prop. Jeroen Hagendijk. We wensen hen een goede tijd toe samen!

ACTIE VOEDSELBANK “het omzien naar elkaar”

Beste gemeenteleden.
3 juni is het zover. Vandaag kunt u voor de voedselbank een tube tandpasta geven.
Mocht u hem thuis hebben laten liggen dan kan deze alsnog in de avonddienst worden afgegeven, of u kunt een gift geven in het potje op de tafel. Dit geld wordt dan aan de voedselbank overgemaakt. Vriendelijke groeten, Uw diakenen.

Opbrengst Collecte Heilig Avondmaal 13 mei 2018 voor Marks

Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 509,60 opgebracht.
Een resultaat waar wij heel blij mee zijn. Wij willen alle gevers en geefsters heel hartelijk daarvoor bedan-ken. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de Vriendenkring Marks in Potsdam ter ondersteuning van de Gemeente in Marks.
Vriendenkring Marks in Schoonhoven

Agenda

 • Maandag 4 juni Inzameling oud papier door werkgroep Oost-Europa (container bij de Dikafabriek)
 • Donderdag 7 juni 15.00 uur: Bijbelkring in de Bovenberghe
 • Donderdag 7 juni 19.45 uur: Vergadering kerkenraad
 • Zondag 10 juni 09.30 uur: Jeugdkerk in De Hoeksteen
 • Zondag 10 juni 14.00 uur: Kruispoortevenement in de remonstrantse kerk. Voor meer info zie prikbord hal.