Pastoraal college

Het Pastoraal College heeft tot taak het omzien naar elkaar in de gemeente te bevorderen. Ontmoeting is het kernwoord. Binnen deze ontmoeting is aandacht voor de boodschap van het evangelie en zingeving.

Het Pastoraal College bestaat uit de predikanten, de pastorale ouderlingen en jeugdouderlingen.

Doelgroepenpastoraat

Het pastoraat kent een doelgroepenbenadering. De doelgroepen zijn ingedeeld naar levensfase. Levensfase is een rekbaar begrip en het betekent niet dat er uitsluitend gemeenteleden uit een bepaalde fase aan mee kunnen doen. Iedereen die aan een ontmoeting wil deelnemen is welkom, het kan juist heel verrijkend zijn als jong en oud hun zienswijzen en ervaringen met elkaar delen. Kernwoord daarbij is ontmoeting en activering van alle gemeenteleden.

Voor elk van deze drie doelgroepen zijn er afhankelijk van behoefte activiteiten gericht op geloofsverdieping. Voor de jeugd kennen we bijv. Rock Solid en Solid Friends, voor Starters & Bouwers is er onder meer de 30e Verdieping en voor Dragers & Senioren is er Follow Up. Daarnaast zijn er voor de senioren een aantal activiteiten, zoals de ouderenmiddagen en de bloesemtocht.

Bezoekteam

Twee ouderlingen coördineren het bezoekwerk. Zij  inventariseren voor welke gemeenteleden een regelmatig bezoek wenselijk is en zoeken daar de benodigde mensen bij.  Het gaat dan om oudere gemeenteleden en chronisch zieken. Daarnaast worden ook geboortebezoeken gebracht en worden nieuw ingekomenen bezocht en welkom geheten in de Hoeksteen. Wilt u bezoek of kent u een gemeentelid waar bezoek vanuit de gemeente gewenst is? Neem dan contact op met: Remke van der Heide. Bij crisispastoraat kan contact worden opgenomen met een van de predikanten. 

De predikanten verzorgen het crisispastoraat. Zie voor de verdeling de wijkindeling.