Privacy

Toelichting:

P.G. de Hoeksteen, gevestigd aan Albert Schweitzerlaan 2, 2871 LD Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen moeten zich aan deze regelgeving houden. Het gaat dan met name over de bescherming van uw persoonsgegevens en het bewaren en beveiligen van die gegevens. Onder persoonsgegevens vallen ook foto’s die op onze website, in ons kerkblad Samen en op sociale media worden geplaatst.

Kerken staan open voor iedereen (leden en niet-leden) en hebben een andere positie dan verenigingen, bedrijven en andere organisaties. Het is fijn dat dit in de regelgeving wordt onderkend. 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 12 december 2018 de op De Hoeksteen toegesneden Privacyverklaring vastgesteld. Op onze website, link:  privacy.pg-dehoeksteen.nl treft u deze integraal aan.

Toelichting hierop:

  1. Vanwege het gezamenlijk belijden van ons geloof en samen ‘gemeente zijn’ gebruiken we de persoonsgegevens van onze leden en betrokkenen van de kerk met uiteraard gepaste waarborgen. U kunt hierbij denken aan ons informatieboekje, de rubrieken Mutaties en Verjaardagen in ons maandblad Samen en de zondagsbrief.
  2. Dit geldt eveneens voor het besloten gedeelte van website PG De Hoeksteen, die alleen toegankelijk is voor onze leden na verkregen toestemming en een wachtwoord.
  3. In ons kerkblad Samen en op de website c.q. ‘sociale media’ van De Hoeksteen staan foto’s van bezoekers bij een activiteit van de gemeente, om een beeld hiervan te geven. 

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens in het kader van de AVG of bij de voornoemde punten wilt u dat s.v.p. aan ons doorgeven? Dat kan via onze coördinator, de heer Theo Heeringa, die hiervoor is benoemd door de kerkenraad, of het melden per e-mail: privacy@pg-dehoeksteen.nl. Wij zullen daar dan uiteraard rekening mee houden. 

Bijzonderheden:

  • Wat betreft het fotobeleid bij kinderen die jonger zijn dan 16 jaar wordt er wel toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. U zult begrijpen dat dit soms moeilijk is als er foto’s worden gemaakt (en gepubliceerd) van een eredienst of collectieve activiteiten, zoals de Parkdienst of de rommelmarkt. 
  • Ook voor het opnemen van de namen en eventueel adressen bij ziekte in de zondagsbrief wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene(n).