Brood en Wijn Rood

Bijzondere diensten


Heilig Avondmaal

Ongeveer zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In onze gemeente staat het Avondmaal open voor ieder die Jezus als Heer belijdt. Ook kinderen zijn van harte welkom en kunnen samen met hun ouders aan de viering meedoen.

Voor zieken en hen die om andere redenen de kerkdienst niet kunnen bezoeken, bestaat de mogelijkheid het Avondmaal thuis te vieren. U wordt verzocht daarvoor contact op te nemen met de scriba: scriba@pg-dehoeksteen.nl.

Doop

Ongeveer zesmaal per jaar wordt de Heilige Doop bediend. Doopaanvragen kunnen worden gedaan bij uw predikant ds. Hanneke Ouwerkerk. In het blad ‘Samen’ wordt steeds de eerstvolgende doopdienst vermeld.

Huwelijksbevestiging

Voordat een datum en tijd van de trouwdienst wordt vastgelegd dient tijdig (nog vóór de ondertrouw) contact te worden opgenomen met één van de predikanten èn met de koster, die over het gebruik van de kerkzaal gaat. De aanvraag voor de kerkelijke huwelijksbevestiging wordt door de predikant in de kerkenraad ter sprake gebracht. In de dienst wordt één collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de kerk. Voor eventuele bloemen dient het bruidspaar zelf te zorgen.

Meer informatie bij ds. Hanneke Ouwerkerk. Omdat de scriba van de kerkenraad zorg draagt voor de afkondiging van het huwelijk in de kerk, wordt het bruidspaar verzocht ook deze een trouwkaart toe te sturen.

Afscheidsdienst

Het overlijden van een gemeentelid is voor nabestaanden een zeer ingrijpende gebeurtenis. Als Hoeksteengemeente willen we de achterblijvende familieleden graag terzijde staan. De dagen voor de uitvaartplechtigheid zal de predikant de afscheidsdienst – met de nabestaanden – voorbereiden. Hierbij kunt u zelf de wensen van de overledene bespreken voor wat betreft de liturgie en andere van belang zijnde zaken. De Dienst van Woord en Gebed kan gehouden worden in onze eigen kerkzaal, maar natuurlijk ook op de locatie van de uitvaartbegeleider. Tijdens deze dienst zullen, indien mogelijk, een ouderling en diaken de Hoeksteengemeente vertegenwoordigen. Indien een verzoek wordt gedaan om een andere dan de eigen predikant de dienst te laten leiden, moet om toestemming worden gevraagd bij de kerkenraad en ligt de uiteindelijke besluitvorming bij het moderamen. De kosten die in rekening worden gebracht door een eventuele externe voorganger zijn voor rekening van de nabestaanden.

Persoonlijke ondersteuning

Voorbede

Het voorleggen van ernstige ziekte of grote dankbaarheid in het gebed aan onze God tijdens de eredienst op zondag, is voor betrokkenen zeer waardevol. God aanroepen en in de gemeente blijde en heel droevige momenten met elkaar delen biedt troost en zal tot steun en bemoediging zijn. Elke zondag bestaat deze mogelijkheid. Neem daartoe contact op met uw ouderling of rechtstreeks met de predikant. Ook zonder het noemen van uw naam kan in het gebed gevraagd worden om kracht en steun, dan wel kan uw dankbaarheid uitgesproken worden.

Zegening en zalving

Mensen staan soms zwak of zijn ziek. Niemand kijkt meer naar ze om, zoals vroeger toen ze jong waren. Of ze missen de lichamelijke kracht om iets te ondernemen. Of ze worden heftig geconfronteerd met de harde kant van het leven. Juist dan kun je behoefte krijgen aan een teken van God. Je gelooft dat Christus laat zien hoe God het leven hier op aarde bedoelt. Hij is het teken. Zoals Hij de mensen de handen oplegde, zou je willen dat je ook aangeraakt werd. Maar hoe dan? Als gemeente kennen we deze handeling sinds een paar jaar. Na een korte voorbereiding krijgen mensen, die dat verlangen, de handen opgelegd en worden ze met olie gezalfd. Een teken, een antwoord van God op de gebrokenheid van het leven. Contactpersonen: de predikanten.