ZWO-werkgroep

Organisatorisch en financieel valt de werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) onder het diaconaal college. De ZWO-werkgroep handelt zelfstandig. Op dit moment bestaat de werkgroep uit twee diakenen en wordt in de gemeente gezocht naar versterking om zo de taken meer te verdelen en betrokkenheid te vergroten. Getracht wordt zoveel mogelijk afstemming te bereiken in projectkeuze en giftenpatroon van ZWO en diaconaal college. Daartoe vindt enkele malen per jaar overleg plaats tussen de voorzitter van de ZWO-werkgroep en de voorzitter, secretaris en penningmeester van het diaconaal college. De besluiten worden met elkaar besproken tijdens de reguliere diaconievergaderingen.

Contactadres: diaconie@pg-dehoeksteen.nl.

De ZWO-commissie heeft zich als doel gesteld om iedereen binnen de Hoeksteengemeente bewust te maken van de probleemgebieden aangaande Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente te activeren om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problemen daar.
De commissie wil dit doen vanuit de opdracht: “… en gij zult Mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1: 8).

Daarnaast zamelt de commissie ook geld in voor het eigen project en andere goede doelen. Dit geld wordt bijeengebracht via:

  • collectes;
  • giften;
  • verkoop van paaseitjes;
  • zendingsbus;
  • enz.

Wanneer u meer wilt weten over het werk van de ZWO-commissie, kunt u altijd contact opnemen. Uw suggesties, hulp en/of opmerkingen zijn van harte welkom.

– – – – – – – – –

Een van de projecten die financiële steun ontvangen via de ZWO-werkgroep is het project Blessed Generation in KENIA onder leiding van Ria Fennema.

Informatie over ‘Blessed Generation Nederland’ vindt u op: www.blessedgeneration.nl.